Spicy cauliflower tempura (vegan)

1/2 (5 pcs) 1,890kr.
1/1 (10 pcs) 3,490kr.

Tempura cauliflower, sesame-sriracha & herb mayo