Humarsushi (5 bitar)

1.490kr.

Tempura, paprika og vorlaukur